ඖෂධ

ආහාර පාලනය, බර අඩු කරගැනීම හා දෛනික ව්‍යායාම මගින් පමණක් දියවැඩියාව පාලනය කල නොහැකි නම් සාමාන්‍යයෙන් රුධිර සීනි මට්ටම පාලනයට ඖෂධ නියම කරයි.
ඖෂධ නියම කිරීම දෙයාකාර වේ.

  1. මුඛයෙන් ලබා දෙන ඖෂධ.
  2. බාහිරින් ඉන්සියුලින් එන්නත් කිරීම.

ආපසු යන්න