වෛද්‍යවරයා හමුවීම

ඔබ වෛද්‍යවරයා මුණ ගැසිය යුත්තේ කුමන අවස්ථාවේ ද?

(1) ඔබට ඉතා තදින් බඩගින්න හා පිපාසය දැනේ නම්
(2) අසාමාන්‍ය ලෙස බර අඩු වේ නම්
(3) ඉතා තදින් විඩාව දැනේ නම්
(4) ශරීරයේ ඇති වන කැපීම්, සීරීම් සුවවීමට ගතවන කාලය වැඩි නම්
(5) අත පය හිරිවැටේ නම්
(6) නිතර මුත්‍රා පිටවේ නම්
(7) පහසුවෙන් නොරිස්සුම්කම හා කෝපය ඇතිවේ නම්
(8) නැවත නැවත ඇතිවන සමේ, විදුරුමසේ සහ මුත්‍රාශයේ ඇතිවන ආසාධන ඇත්නම්

ආපසු යන්න