අතුරු ආබාධ

රෝගී තත්වය අනුව ප්‍රධාන ආකාර 2 කට බෙදා ඇත.

උග්‍ර අතුරු ආබාධ - (Acute complications)

දියවැඩියා රෝගීන්හට ප්‍රධාන උග්‍ර අතුරු ආබාධ  වර්ග 2 ක් සෑදීමට ඉඩ ඇත.
  1. Diabetic ketoacidosis-  (දියවැඩියා වර්ග-1 ඇති අයට සෑදිය හැක)
  2. Hyperosmolar nonketogenic coma- (දියවැඩියා වර්ග-2 ඇති අයට සෑදිය හැක)

නිධන්ගත අතුරු ආබාධ / දිගු කලක් පවතින අතුරු ආබාධ - (Chronic complications)

දිගු කලක සිට දියවැඩියා ඇති රෝගීන් පහත සඳහන් අතුරු ආබාධ වලට ලක්විය හැක.
  1. Diabetic retinopathy
  2. Diabetic neuropathy
  3. Diabetic nephropathy
  4. Diabetic foot ulcers
  5. Glycosylated proteins
  6. Aldose reductase
ආපසු යන්න