දියවැඩියා වර්ග

බහුලව දැකිය හැකි දියවැඩියා වර්ග වන්නේ දියවැඩියා වර්ග-1 හා දියවැඩියා වර්ග-2 වේ.

දියවැඩියා වර්ග-1: මෙය ඇති වන්නේ ශරීරයට ඉන්සියුලින් සෑදීමට අපහසු වු විටයි.

දියවැඩියා වර්ග -2: මෙය ඇති වන්නේ ශරීරයේ නිපදවන ඉන්සියුලින් වල භාවිතය අඩපණ වු විටයි.

පූර්ව දියවැඩියාව: පුර්ව දියවැඩියාව කියන්නේ කෙනෙකූගේ රුධිර සීනි මට්ටම සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා වැඩි වුවත් දියවැඩියා වර්ග-2 සෑදුනු කෙනෙකුගේ රුධිර සීනි මට්ටමට වඩා අඩු අගයක් ගත්විටයි. මීට අමතරව වෛද්‍යවරුන් බොහෝ විට හඳුන්වන විවිධ ආකාරයේ ග්ලූකෝස් අසාමාන්‍යතා පවති. මින් සමහරක් දියවැඩියාව නොවන අතර එය දියවැඩියාව ඇතිවීමේ අනතුරු හැඟවීමක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

රුධිර සීනි මට්ටම

සාමාන්‍යය
රුධිර සීනි මට්ටම

පුර්ව දියවැඩියාව
රුධිර සීනි මට්ටම

දියවැඩියාව
රුධිර සීනි මට්ටම

ආපසු යන්න